About the Journal

© The Baltic Scientific Journals

Referred & Reviewed Journal

DOI PREFIX: 10.36962/PAHTEI

E-ISSN: 2674-5224; UDC: 62 (051) (0.034)

Web-site:  https://bsj.fisdd.org/index.php/pahtei

Current Issue

Vol. 12 No. 01 (2022): PAHTEI - PROCEEDINGS OF AZERBAIJAN HIGH TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Full text

Ağa-Kərim Hacıyev

AZƏRBAYCANDA BÜDCƏ QAYDALARININ FORMALAŞMASI MEXANIZMININ ƏSASLANDIRILMASI

Гафар Исмайылов,  Хикмет Бабиров

О ВЛИЯНИИ СТЕПЕНИ ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ НА ДЕЭМУЛЬСАЦИЮ РЕОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ НЕФТЕЙ 

Hüseyn Qurbanov,  Əlövsət Bağırov

TƏBİİ QAZIN FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİNİN NƏQL SİSTEMİNİN PARAMETRLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏHLİLİ 

İradə Əhmədova 

İZOBUTENIN   ÇEVRILMƏSINDƏ  TƏTBIQ  OLUNAN  KATALIZATORLARIN SEÇILMƏSINDƏ KEYFIYYƏT  VƏ  KƏMIYYƏT  PRINSIPLƏRI 

Ruslan Dadaşov, Cavidə Dəmirova

ELEKTRON YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMLƏRİNİN İSTİFADƏSİNİN ANALİZİ 

Mirvari Həsənova

N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN, KİTRƏ VƏ POLİAKRİL TURŞUSU ƏSASLI HİDROGELLƏR İLƏ DOKSOSİKLİNİN SULU MƏHLULDAN ADSORBATİV AYRILMASI 

Şəbnəm Əlizadə

PİLOTSUZ UÇUŞ APARATLARIN TƏTBİQİ SAHƏLƏRİ 

Elvin Seyfullayev

BORU İLƏ NƏQLİN VACİBLİYİ, BORUNUN BETON ÖRTÜKLƏ AĞIRLAŞDIRILMASI VƏ İZOLYASİYA TƏDBİRLƏRİ, BORU KƏMƏRİNİN TİKİNTİSİ ZAMANI İSTİFADƏ EDİLƏN QAYNAQ ÜSULLARI 

Bənövşə Vəliyeva

Cihazqayırma istehsalatında tətbiq olunan sənaye robotlarının intellektual diaqnostika sisteminin quruluşunun yaradılması və təhlili 

Fariz Qafarov, Elnarə Səlimova, Aybəniz Əmirova

VİBRASİYA PROSESLƏRİ VƏ ONLARIN QÜSURLARLA ƏLAQƏSİ 

Натаван Ибрагимова

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Published: 22.01.2022
View All Issues

ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals publishes peer-reviewed, original research and review articles in an open access format. Accepted articles span the full extent of the social and behavioral sciences and the humanities. 

ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals seeks to be the world’s premier open access outlet for academic research. As such, unlike traditional journals, ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals does not limit content due to page budgets or thematic significance. Rather, ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals evaluates the scientific and research methods of each article for validity and accepts articles solely on the basis of the research. Likewise, by not restricting papers to a narrow discipline, ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals facilitates the discovery of the connections between papers, whether within or between disciplines.

ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals offers authors quick review and decision times; a continuous-publication format; and global distribution for their research via ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals Online. All articles are professionally copyedited and typeset to ensure quality.

Those who should submit to ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals include:

  • Authors who want their articles to receive quality reviews and efficient production, ensuring the quickest publication time.
  • Authors who want their articles to receive free, broad, and global distribution on a powerful, highly discoverable publishing platform.
  • Authors who want their articles branded and marketed by a world-leading social science publisher.
  • Authors who want or need their articles to be open access because of university or government mandates.