Archives

 • PAHTEI - PROCEEDINGS OF AZERBAIJAN HIGH TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
  Vol. 14 No. 03 (2022)

  Full text

  Arif Məmmədov, Nizami İsmayılov, Muxtar Hüseynov, Faiq Quliyev

  ELEKTRİK POLADININ ƏRİTMƏ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİNİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ 

  Qafar İsmayılov, Şahin  İsmayılov, Arzu Sultanova

  Oblİterasİya və sıxılma skin-effektləri haqqında 

  Cavidə Dəmirova, Şahyamən Həsənova

  TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMLƏRİNİN QURULMASINDA İŞIQLANDIRILMANIN AVTOMATİK İDARƏ EDİLMƏSİ 

  Cəbrayıl Eyvazov

  QUM TƏZAHÜRÜNÜN QUYUNUN DRENAJ SAHƏSİNƏ TƏSİRİ 

  Gülşən Kərimzadə, Arif  Qurbanov  

  ELEKTROMEXANİKİ APARATLARDA İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİN XARAKTERİSTİKALARI 

  Гамат Гусейнов, Аббас Аббасов

  ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ, ТЕКСТУРНО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУД И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ НА МЕДНО-КОЛЧЕДАННОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ГОША 

  Toğrul Kərimov

  MAYE ƏLAVƏLİ  QAZ KƏMƏRLƏRİNİN TEXNOLOJİ REJİMLƏRİNİN  TƏHLİLİ  

  Mehriban Mammadova, Vusala Rzayeva

  STEADY - STATE LONGITUDINAL VIBRATIONS OF A VISCOUSLY DAMAGED ROD WITH REGARD TO SECONDARY EFFECTS 

  Murad Mammadov

  THE RUSSIAN GOVERNMENT’S MEASURES TO SUPPORT THE RUSSIAN ECONOMY DURING COVID-19 CRISES 

  Saida Mammadova

  ARTIFICIAL INTELLIGENCE USE IN FINANCE AND BANKING SYSTEM 

  Наргиз Багирова

  СВЯЗЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦИНК-КАЛЬЦИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В РЕАКЦИИ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭТАНОЛА В АЦЕТОН 

  Oktay Mirzayev, Idzabike Sardarova, Sabina Kazimova

  POSSIBILITIES OF "SMART HOME" SYSTEM

  Sakit Rəsulov, Elçin Nəbiyev, Aqil Heybətov

  NEFT-QAZ KOMPLEKSİNDƏ DUZÇÖKMƏ VƏ KORROZİYA PROBLEMLƏRİNİN ANALİTİK TƏDQİQİ 

  Zakir Abdurrahımov

  RESERVOIR PRESSURE MAINTENANCE (RPM) ON OIL DEPOSITS 

  Vəfa Süleymanova, Nurlan Cəbizadə,  Sevil Zeynalova

  KLASTER ANALİZİN TƏTBİQİ ƏSASINDA OXŞAR OBYEKTLƏRİN AYRILMASI HAQQINDA 

 • PAHTEI - PROCEEDINGS OF AZERBAIJAN HIGH TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
  Vol. 17 No. 06 (2022)

  Full text

  Cavidə Dəmirova, Vüqar Əbilov

  ANTİKORROZİYA ÖRTÜKLƏRİNİN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İSTEHSAL SİSTEMİ 

  Timur Aliyev, Andrey Kolotilin

  AN EVALUATION OF THE GUIDED WAVE RADAR LEVEL TRANSMITTER'S PERFORMANCE IN INTERFACE MEASUREMENTS 

  Səidə Şixalizadə, Adnan Axundov

  BANKLARDA İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ İSTİFADƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

  Mehparə Adıgözəlova, Elnur Əlizadə, Fəhmin Əzizli

  DEEMULQATORUN NEFTİN REOLOJİ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 

  Elton Babayev, Gulara Imanova

  ENVİRONMENTAL PROTECTION IN THE CONSTRUCTION OF THE PIPELINES 

  Elvin Babazade, Shahin Ismayilov

  CALCULATION OF BALANCE RESERVES OF COMPOSITION AND COMPONENTS OF GAS RESERVOIR 

  Turkan Gurbanova, Samir Askarov

  CONTINUATION OF CONNECTIONS BY OIL PIPELINES WITH RESTORATION OF WELLHEAD PRESSURE OF OIL EXTRACTION OF PRODUCTION WELLS FROM OIL AND GAS OFFSHORE FIELDS

  Faiq Osmanov, Əmir Mustafayev

  ŞAXƏLİ QUYULARDA YAN LÜLƏNİN QAZILMASI ÜÇÜN FIRLANARAQ İDARƏ OLUNAN SİSTEM 

  Камран Сулейманов

  ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЭЭС, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ИИС SCADA/EMS И PMU

   Tağı Tağıyev, Səbuhi Əhmədov

  “QƏRBI-ABŞERON” YATAĞINDA 10 ƏDƏD ISTISMAR QUYUSUNUN QAZILMASI ÜÇÜN 10 SAYLI STASIONAR DƏNIZ ÖZÜLÜNÜN TIKINTISI 

   Tofiq Səmədov, Fərahim Sadıqov

  QAZ VƏ QAZ-KONDENSAT QUYULARININ MƏHSULDARLIĞININ ARTIRILMASI YOLLARI 

  Гюлбала Алескеров, Сабухи Нариманлы, Игбал Насибли

  О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА

  Rashad Suleymanzade

  IMPACTS OF COVID-19 ON TAX REVENUES AND CHANGES IN TAX POLICY

  IN AZERBAIJAN 

  Mehparə Adıgözəlova, Vəli  Nurullayev, Reyhan Nurməmmədova

  YÜKSƏKÖZLÜLÜKLÜ NEFTLƏRİN HAZIRLANMASI VƏ NƏQLİNƏ KİM­YƏ­­Vİ REAGENTLƏRİN TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 

  Aytac Hüseynli, Müşrəvan Əliyev

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK BAZARININ XARİCİ ÖLKƏLƏRLƏ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 

  Gülbala Ələsgərov,Murad Azadlı, Abbasəli Zeynalov, Hümbət Şükürov

  QARADAĞ  YERALTI QAZ ANBARININ HERMETIKLƏŞDIRILMƏSI 

  Ziya Hüseynov, Azad Bağırov

  MAILI QUYU LÜLƏSININ ƏYILMƏSINƏ TƏSIR EDƏN AMILLƏRIN TƏDQIQI 

  Мадат Гараев, Махмуд Мамедов, Гафар Исмаилов

  ПРОБЛЕМЫ ПАРАФИНОВ ПРИ ДОБЫЧЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ СЫРОЙ НЕФТИ 

  Natəvan Həsənova

  RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİYİN ARTIRILMASINDA İNNOVASİYALARDAN İSTİFADƏNİN BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏSİ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA İSTİFADƏSİ İMKANLARI 

  Нюбар Гулиева

  СНИЖЕНИЕ СТЕПЕНИ СВОБОДЫ ЧЕТЫРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ РЕАКТОР-РЕГЕНЕРАТОР, ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ДЕГИДРИРОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

  Elman İskəndərov, Nurlan Emiraslanli

  DƏNİZ SUALTI QAZ-KONDENSAT KƏMƏRLƏRİNİN HİDRAVLİK HESABLANMASI 

  Röyal Yusibov, Tofiq Səmədov

  ÇIXARILAN EHTIYATLARIN MƏLUMATLARINA ƏSASƏN KARBOHIDROGEN ƏMSALLARININ PROQNOZU

  Rza Behbudov, Shahin Ismayilov

  DETERMINATION OF THE INSIDE DIAMETER AND CAPACITY OF A VERTICAL GRAVITY SEPARATOR

  Shahriyar Baghirov

  EVALUATION METHOD OF IMPACT OF GAS-MOTOR COMPRESSOR DESIGNS ON THE AMPLITUDE OF GAS PULSATIONS IN DISCHARGE LINES 

  Shahruz Eyyubzade, Sabuhi Ahmadov

  CONSTRUCTION OF STATIONARY SEABED NO. 760 FOR DRILLING 10 PRODUCTION WELLS IN THE DARWIN BANK FIELD

  Səbuhi Əhmədov, Ülfət Tağızadə

  “BULLA-DƏNİZ” YATAĞINDA 2A SAYLI QAZ YIĞIM MƏNTƏQƏSİ 

  Nərgiz Mustafayeva, Ülvi Abdullayev

  NEFTİN SUDAN AYRILMASI ÜSULLARI 

  Asif Yusifli, Aziz Mammadov 

  JOINT DEVELOPMENT: OIL AND GAS RESOURCES 

  Vusal Zarbaliyev, Shahin Ismayilov

  DETERMINATION OF THE MINIMUM GAS FLOW RATE REQUIRED FOR COMPLETE REMOVAL OF CONDENSATE FROM THE WELL IN GAS-CONDENSATE WELLS

  Korkhmaz Abilov, Shahin Ismayilov

  COMPLICATIONS IN THE OPERATION OF OFFSHORE CONDENSATE WELLS AND THE CHOICE OF METHODS TO COMBAT THEM 

 • PAHTEI - PROCEEDINGS OF AZERBAIJAN HIGH TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
  Vol. 12 No. 01 (2022)

  Full text

  Ağa-Kərim Hacıyev

  AZƏRBAYCANDA BÜDCƏ QAYDALARININ FORMALAŞMASI MEXANIZMININ ƏSASLANDIRILMASI

  Гафар Исмайылов,  Хикмет Бабиров

  О ВЛИЯНИИ СТЕПЕНИ ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ НА ДЕЭМУЛЬСАЦИЮ РЕОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ НЕФТЕЙ 

  Hüseyn Qurbanov,  Əlövsət Bağırov

  TƏBİİ QAZIN FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİNİN NƏQL SİSTEMİNİN PARAMETRLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏHLİLİ 

  İradə Əhmədova 

  İZOBUTENIN   ÇEVRILMƏSINDƏ  TƏTBIQ  OLUNAN  KATALIZATORLARIN SEÇILMƏSINDƏ KEYFIYYƏT  VƏ  KƏMIYYƏT  PRINSIPLƏRI 

  Ruslan Dadaşov, Cavidə Dəmirova

  ELEKTRON YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMLƏRİNİN İSTİFADƏSİNİN ANALİZİ 

  Mirvari Həsənova

  N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN, KİTRƏ VƏ POLİAKRİL TURŞUSU ƏSASLI HİDROGELLƏR İLƏ DOKSOSİKLİNİN SULU MƏHLULDAN ADSORBATİV AYRILMASI 

  Şəbnəm Əlizadə

  PİLOTSUZ UÇUŞ APARATLARIN TƏTBİQİ SAHƏLƏRİ 

  Elvin Seyfullayev

  BORU İLƏ NƏQLİN VACİBLİYİ, BORUNUN BETON ÖRTÜKLƏ AĞIRLAŞDIRILMASI VƏ İZOLYASİYA TƏDBİRLƏRİ, BORU KƏMƏRİNİN TİKİNTİSİ ZAMANI İSTİFADƏ EDİLƏN QAYNAQ ÜSULLARI 

  Bənövşə Vəliyeva

  Cihazqayırma istehsalatında tətbiq olunan sənaye robotlarının intellektual diaqnostika sisteminin quruluşunun yaradılması və təhlili 

  Fariz Qafarov, Elnarə Səlimova, Aybəniz Əmirova

  VİBRASİYA PROSESLƏRİ VƏ ONLARIN QÜSURLARLA ƏLAQƏSİ 

  Натаван Ибрагимова

  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 • PAHTEI - PROCEEDINGS OF AZERBAIJAN HIGH TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
  Vol. 19 No. 08 (2022)

  Full text

  Məhəmməd Əhmədov, Cavanşir Məmmədov, Elmira Nəsirova

  ÇEVIK ISTEHSAL SISTEMININ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ LAYIHƏLƏNDIRMƏ ALƏTININ ARXITEKTURASININ VƏ FƏALIYYƏTININ KOMPLEKS ŞƏKILDƏ PETRI ŞƏBƏKƏSI ILƏ TƏDQIQININ IŞLƏNMƏSI 

  Aişə Həsənova, Kəmalə Əliyeva

  ARDIC BİTKİSİNDƏN EFİR YAĞININ ALINMASI VƏ FİZİKİ–KİMYƏVİ METODLARLA TƏDQİQİ 

  Rəhman Kazımov, Səyyad Murtuzayev, Nurağa Rüstəmov

  QAZIMA KƏMƏRİNİN AŞAĞI HİSSƏSİNDƏ MƏRKƏZLƏŞDİRİCİNİN SƏMƏRƏLİ YERİNİN TƏYİNİ 

  Amil Qəribov, Cəmaləddin Aslanov

  NEFTİN ELEKTROAKTİVLƏŞMƏSİ ÜSULU 

  Vagif Seyidov, Elshad Shahnazarov

  RESEARCH AND MODELLING OF OIL SATURATION PRODUCTIVE STRATA IN GUNASHLI FIELD

  Aysel Qasımzadə

  YENİ KOMPOZİSİYANIN YÜKSƏKPARAFİNLİ NEFTİN REOFİZİKİ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 

  Ədalət Eminov, Vəfa Süleymanova, Sərvan Heydərli, Nurlan Cəbizadə

  KLASTER ANALİZ ƏSASINDA TEKTONİK QIRILMALARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏYİNİ (DARVİN YATAĞI TİMSALINDA) 

  Taleh Valehli, Arifə Kərimova

  BORU KƏMƏRLƏRININ ÇƏKILMƏSI ÜÇÜN GƏMILƏR 

  Hümbət Vəliyev, Qalib Muradov, Tural Əhmədov

  AŞAĞI KÜR ÇÖKƏKLİYİNİN GEODİNAMİK-GƏRGİNLİK ŞƏRAİTİ VƏ NEFTLİLİK-QAZLILIQ ƏLAMƏTLƏRİ 

  Yunis Mustafayev

  DARVİN BANKASI STRUKTURUNDA QD_ÜST HORİZONTUNUN  LAY GÖSTƏRİCİ PARAMETRLƏRİNİN VƏ KOLLEKTORLUQ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ, NEFT-SU KONTURUNUN ƏSASLANDIRILMASI 

  Fərzalı Nuhiyev, Gülnar Mirzəyeva

  YAŞIL TEXNOLOGİYA, KARBON MENECMENTİ, ALTERNATİV VƏ BƏRPA OLUNAN ENERJİ: AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİNDƏ 

  Sədaqət İbrahimova, Xaliq Qurbanov

  SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN NƏQLİYYAT-LOGİSTİK XİDMƏTLƏRİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİLƏ XƏRCLƏRİN MİNİMALLAŞDIRILMASI 

 • PAHTEI PROCEEDINGS OF AZERBAIJAN HIGH TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
  Vol. 15 No. 04 (2022)

  Full text

  Ramin Aghasanli, Alovsat Baghirov

  THE LEARNING OF THERMOBARIC REGIME FEATURES OF SUBSEA GAS PIPELINE IN THE CASPIAN SEA 

  Anar Hatamov

  DISADVANTAGES OF THE CORROSION PROCESS AND METHODS OF COMBATING CORROSION 

  Yevgeniya Məmmədova, Eldəniz Aşırov

  QALIQ NEFTIN SÜZÜLMƏ PROSESINƏ KAPİLLYAR QÜVVƏLƏRIN TƏSIRI 

  Gulare Imanova, Elshan Mammadli

  LAYING OF PIPELINES IN SUBSEA  TAKING INTO ACCOUNT THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT 

  Kamran İsayev, Rauf Həsənov

  QLOBAL İQTİSADİ BÖHRANLAR VƏ BİZNESİN İDARƏ EDİLMƏSİ 

  Kamal Nəbiyev

  FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏSİR ÜSULLARININ TƏTBİQİ İLƏ NEFTVERİMİNİN ARTIRILMASI

  Yevgeniya Məmmədova, Qədir Yusifli

  QUYU FONDUNUN QALIQ KARBOHIDROGENLƏRIN HASILATININ ARTMASINA TƏSIRI 

  Razi Nasirov

  FORMATION OF GAS HYDRATES, METHODS OF COMBATING THEM, AND CAPTURE OF METHANOL LOSSES IN THE GAS PHASE

  Vasif Abasov

  NEFT EMULSİYALARININ YIĞIM VƏ NƏQLİ ZAMANI SUALTI BORU KƏMƏRLƏRİNİN HİDRAVLİK HESABLANMASI 

  Atlas Hüseynli

  NEFT YAĞLARININ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ İSTİFADƏSİNƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR 

  Alishah Asadov,  Gulara Imanova

  THE EFFECT OF CORROSION DAMAGE ON THE OPERATION OF PIPELINES 

  Nərgiz Mustafayeva, Mahir Nadirov

  SUALTI BORU KƏMƏRLƏRİNİN DİZAYN VƏ ÇƏKİLMƏSİ PROSESİ 

  Vahid Mustafayev, Təbriz Əliyev

  DƏNIZ NEFT-QAZ YATAQLARINDA SUALTI ABADLAŞDIRMA IŞLƏRININ TƏHLILI 

  Nazilə Salmanova, Teyfə Şərifova,  Gülşən Həsənzadə, Gülnar Əvəzova

  ÜZVI  MƏNŞƏLİ MƏİŞƏT TULLANTILARINDAN ALINMIŞ KOMPOST 

  Türkan Quliyeva

  DƏNIZ NEFT-QAZ QURĞULARI LOGISTIKASINDA YARANAN MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏRIN TƏHLILI 

 • PAHTEI - PROCEEDINGS OF AZERBAIJAN HIGH TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
  Vol. 13 No. 02 (2022)

  Full text

  Zeynəb Abdullayeva 

  NƏQL OLUNAN NEFTLƏRİN ÇƏNLƏRDƏ SAXLANDIĞI ZAMAN, TƏRKİBİNDƏKİ YÜKSƏK MOLEKULLU BİRLƏŞMƏLƏRİN ƏMƏLƏ GƏTİRDİKLƏRİ DİB ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN BAF-1 REAGENTİNİN TƏSİRİ İLƏ ARADAN QALDIRILMASI

  Aygun Isazade

  A SHORT REVIEW ON POLYVINYLPYRIDINE AND MANGANESE BASED COMPLEXES AS EFFICIENT CATALYSTS IN ORGANIC SYNTHESIS 

  Айнур Джабиева, Гюльнара Искендерова 

  ВЫБОР СОВОКУПНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТА ВОЗНИКШЕЙ НЕИСПРАВНОСТИ 

  Cavidə Dəmirova, Ləman Musayeva 

  ƏŞYALARIN İNTERNETİ

  Ələsgər Cabarov 

  “AZNEFT” İB-NIN IŞLƏK FONDUNDA OLAN QUYULARIN IŞININ ARAŞDIRILMASI VƏ QUMA QARŞI TƏDBIRLƏRIN TƏKLIF EDILMƏSI 

  Джавахир Гасымова 

  КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССАХ ПРОИЗВОДСТВА БУРОВЫХ РАБОТ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

  Samirə Gəraybəyli  

  QAZMA ŞLAMLARININ VƏ AZƏRBAYCANIN  AQROFILIZ XAMMALININ MINERAL GÜBRƏLƏRINƏ KOMPLEKS EMALI 

  Lətifə Kazımova, İradə Məmmədova 

  ABŞERON YARIMADASINDA BİOGEOKİMYƏVİ FƏAL MİKROELEMENTLƏRİN CANLI ORQANİZMLƏRƏ TƏSİRİ 

  Günel Məmmədova, Nahidə Cəfərova, Mehparə Sadığova 

  ŞÜŞƏ TULLANTILARI ƏSASINDA BETON HAZIRLANMASI 

  Nurlan Hacızadə 

  MİLLİ ENERJİ SEKTORUNDA OPTİMAL İNFRASTRUKTUR KOMPLEKSİNİN FORMALAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 

  Aleksandr Poletayev, Yelena Poletayeva 

  CƏNUBİ XƏZƏRİN DƏRİNSULU SAHƏSİ ÜZRƏ METANIN VƏ AĞIR KARBOHİDROGENLƏRİN YAYILMASI Sakit Rəsulov, Naib Zeynalov, Anar Zeynalov 

  NEFTÇIXARMADA QUM-SU TƏZAHÜRÜ PROBLEMİ 

  Şəhla Nuhuyeva 

  GÖYGÖL  RAYONUNUN  ATMOSFER   HAVASINDA AĞIR METALLARIN BİOİNTİKATOR KİMİ MAMIRLAR  VASİTƏSİLƏ TƏDQİQİ 

  Fikrət Seyfiyev 

  QAZ KƏMƏRI ÜZƏRINDƏ KONDENSAT YIĞICILARIN QURAŞDIRILMASI ZAMANI ƏTRAF MÜHITIN MÜHAFIZƏSI BARƏDƏ 

  Şəfiqə Rəsulzadə 

  MÜƏSSISƏLƏRDƏ RESURSLARIN PLANLAŞDIRILMASI (ERP) SISTEMININ TƏTBIQININ MÜMKÜNLÜYÜ VƏ INKIŞAF YOLLARI 

 • PAHTEI - PROCEEDINGS OF AZERBAIJAN HIGH TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
  Vol. 18 No. 07 (2022)

  Full text

  Mehparə Adıgözəlova, Nicat Xaliqov

  LABORATORİYA ŞƏRAİTİNDƏ YENİ KOMPOZİSİYANİN   DUZÇÖKMƏYƏ QARŞI EFFEKTİVLİYİ 

  Айнур Гумбатлы, Афаг Гасанова

  ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСА ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ

  Айнур Мамедова

  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРЕПЛЕНЫХ ВИН 

  Aytaj Askerova

  THE IMPACTS OF TODAY’S UNPRECEDENTED CATASTROPHE -CORONAVİRUS PANDEMİC ON WORLD ECONOMY 

  Həsənova Nailə, Aytən Mövsümova

  NEFT-MƏDƏN AVADANLIQLARINDA  PLASTİK MATERİALLARDAN HAZIRLANAN HAMAR HİSSƏLƏRİN DƏQİQLİYİNİN TƏDQİQİ 

  Fidan İsmayılova, Elman İskəndərov, Hikmət Bəbirov

  DİK BORULARDA FAZALARIN SÜRÜŞMƏSİNİN MULTİFAZALI QARIŞIĞIN SIXLIĞINA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

  Elvin Abdullayev

  OVERHEAD ALLOCATION TECHNIQUES AND FINANCIAL PERFORMANCE

  Fəhmin Əzizli, Elnur Əlizadə, Mehparə Adıgözəlova

  LABORATORIYA ŞƏRAITINDƏ  YÜKSƏKPARAFINLI NEFTIN REOLOJI XASSƏLƏRININ TƏDQIQI 

  Джавахир Гасымова

  СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВНУТРИПЛАСТОВЫХ ПЕРЕТОКОВ ЖИДКОСТИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 

  Günel Şamilova

  BIOKÜTLƏ VƏ ODUN KÜLÜ ISTIFADƏSI ILƏ YÜKSƏKKEYFIYYƏTLI KOMPOSTUN ALINMASI VƏ XASSƏLƏRININ TƏDQIQI

  Kifayət Kərimova

  KƏSİLİŞLƏRİN STRATİQRAFİK AYRILMASI MƏQSƏDİLƏ RİYAZİ ÜSULUN TƏDQİQİ GEOAKUSTİK KƏSİLİŞİN QURULMASI  

  Tofig Samadov, Namig Jabbarov 

  APPLİCATİON OF NEW TECHNOLOGY TO İNCREASE THE EFFİCİENCY OF DEVELOPMENT OF OFFSHORE GAS- CONDENSATE FİELDS 

  Nurlan Ramazanov,Nərgiz Mustafayeva

  NEFT- QAZ SƏNAYESİNDƏ İSIFADƏ EDİLƏN NƏZARƏT METODLARI HAQQINDA 

  Rashad Gahramanov

  IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS 

  Ülvüyyə Yolçuyeva Ceyhun, Rəna Cəfərova Ələkbər

  ZAĞLI XAM QUYU NEFTİNİN LÜMİNESSENSİYAEDİCİ AROMATİK KARBOHİDROGENLƏRİ  

  Nurəli Yusifbəyli, Xəzər Abasov

  ELEKTROENERGETİKA SİSTEMİNİN STATİK VƏ DİNAMİK DAYANIQLIĞININ HESABLANMASI 

  Yassi Dibirova

  IMPACTS OF COVID-19 ON THE AZERBAIJAN ECONOMY 

  Zərifə Əfəndiyeva, Mətanət Həməşəyeva, Mehriban Ağaməmmədova, Tahir Osmanlı,

  Səidə Məmmədova

  BENTONİT GİLLƏRİNİN TƏTBİQ SAHƏLƏRİNİN  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

  Saida Aliyeva, Togrul Hadiyev 

  INVESTIGATION OF PRODUCTION TECHNOLOGY BY PRESSING OF PLASTIC  MASS PARTS IN OIL MINING EQUIPMENT 

 • PAHTEI - PROCEEDINGS OF AZERBAIJAN HIGH TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
  Vol. 16 No. 05 (2022)

  Full text

  Ajdar Ibrahimov, Elvin Alirzayev

  THEORETICAL ASPECTS OF FISCAL POLICY 

  Neman Muradli, Maleyka Axundova

  UNEQUAL WORLD: THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON ECONOMIES HAVING DIFFERENT LEVELS OF DEVELOPMENT

  Eldar Suleymanov, Babil Sultanov

  COMPLICATION DURING WELL DRILLING AND THEIR PREVENTION 

  Əziz Məmmədov, Gülnaz Bağırova

  QUYU MƏHSULDARLIĞININ SƏMƏRƏLILIYIN ARTIRILMASI ÜÇÜN YENI KOMPLEKS TEXNOLOGIYALARIN TƏTBIQI 

  Eldar Suleymanov, Karim Guliyev

  REHABILITATION OF DECOMMISSIONED WELLS 

  Ibrahimov Rafiq, Niyaz Abasov

  HORİZONTAL VƏ ÇOXLÜLƏLİ QUYULARIN QAZILMASI ZAMANI BENTONİT GİLDƏN İSTİFADƏ EDƏRƏK QAZMA MƏHLULUNUN GEL MÖHKƏMLİYİNİN YARANMASININ TƏDQİQİ 

  Rasul Alizada, Neman Muradli  

  ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION IN THE KARABAKH ECONOMIC REGION IN TERMS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT 

  Ramiz İsmayılov,  Hidayət Əhmədov

  DƏNIZ PLATFORMALARININ LAYIHƏLƏNDIRILMƏSINDƏ 3D MODELLƏŞDIRMƏNIN TƏTBIQI 

  Eldar Suleymanov, Iqbal Seyidov

  ELIMINATE OF THE CAUSES OF DRILLING MUD ABSORPTION

  Arifa  Efendiyeva , Ismayıl Salimov

  DEVELOPMENT CHARACTERISTICS OF GAS FIELDS 

  Kamran Alipanahov, Neman Muradli

  FOREIGN EXPERIENCE OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT 

  Mahir Teymurlu, İradə Hacıyeva

  YÜKSƏKÖZLÜLÜKLÜ NEFTLƏRİN ÖTÜRÜLMƏSİNDƏ İSTİLİK NASOSLARININ TƏTBİQİ 

  Agashirin Shirinov, Tofig Samadov

  SELECTION OF THE OPTIMAL METHOD OF OPERATION FOR GAS-LIFT WELLS OPERATING IN OFFSHORE CONDITIONS AND EVALUATION OF ITS EFFICIENCY 

  Fuad Gafarlı, Südabə Novruzova

  PREVENTION OF SAND CLOGGING IN WELLS

  Habil Hüseynov

  ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ, ONUN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ PROBLEMLƏRİNİN MÜXTƏLİF ASPEKTLƏRİ 

  Qalib Qafarlı

  AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA ƏLVERIŞLI MAKROIQTISADI MÜHITIN FORMALAŞDIRILMASININ IXRAC POTENSIALINA TƏSIRLƏRI  

  Ramiz İsmayılov, Eyvaz Rəsulov, Ruhiyyə Əsgərova

  QAZ NƏQLEDİCİ ŞƏBƏKƏNİN İNKİŞAFININ PLANLAŞDIRILMASI VƏ MATLAB-SİMULİNK  MODELİNİN QURULMASI 

  Tural İbrahimov, Fariz Əhməd

  AQRESSİV MÜHİTDƏ QUYUDİBİ ƏTRAFI SAHƏNİN BƏRKİDİLMƏSİ ÜÇÜN YENİ TAMPONAJ KOMPOZİSİYASININ İŞLƏNMƏSİ 

  Neman Muradli, Vafa Alizade

  THE FUTURE OF DIGITAL CURRENCY 

  Azad Bagirov, Mustafa Aliyev

  DRILLING MUD VACUUM GAS  DEGASSER 

  Azad Bagirov, Shohlat Aliyev

  DRILLING MECHANISM BASED ON THE APPLICATION OF DIAMOND DRILLING BITS 

  Azad Bagirov, Ulvi Hasanov

  WIRE-LINE CORE DRILLING TECHNIQUE 

  Xatirə Dövlətova

  RƏQƏMSAL MARKETINQDƏ ISTEHLAKÇI DAVRANIŞININ QEYRI-SƏLIS INFORMASIYA MÜHITINDƏ INTERVAL TOPSİS METODU VASITƏSILƏ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 

  Gülbala Ələsgərov, Yasin Süleymanlı

  YENI AVROPA AVADANLIQLARININ TƏDQIQ VƏ TƏTBIQ EDILMƏSI ILƏ MAYE QAZDOLDURMA STANSIYASININ (MQDS) LAYIHƏLƏNDIRILMƏSI 

  Vəfa Mütəllimova, Raqib Məmmədli

  MÜASIR BANKÇILIQ - ELEKTRON BANKÇILIQ ANLAYIŞI, ÜSTÜNLÜKLƏRI VƏ QARŞILAŞDIĞI PROBLEMLƏR