Vol. 12 No. 01 (2022): PAHTEI - PROCEEDINGS OF AZERBAIJAN HIGH TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Full text

Ağa-Kərim Hacıyev

AZƏRBAYCANDA BÜDCƏ QAYDALARININ FORMALAŞMASI MEXANIZMININ ƏSASLANDIRILMASI

Гафар Исмайылов,  Хикмет Бабиров

О ВЛИЯНИИ СТЕПЕНИ ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ НА ДЕЭМУЛЬСАЦИЮ РЕОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ НЕФТЕЙ 

Hüseyn Qurbanov,  Əlövsət Bağırov

TƏBİİ QAZIN FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİNİN NƏQL SİSTEMİNİN PARAMETRLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏHLİLİ 

İradə Əhmədova 

İZOBUTENIN   ÇEVRILMƏSINDƏ  TƏTBIQ  OLUNAN  KATALIZATORLARIN SEÇILMƏSINDƏ KEYFIYYƏT  VƏ  KƏMIYYƏT  PRINSIPLƏRI 

Ruslan Dadaşov, Cavidə Dəmirova

ELEKTRON YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMLƏRİNİN İSTİFADƏSİNİN ANALİZİ 

Mirvari Həsənova

N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN, KİTRƏ VƏ POLİAKRİL TURŞUSU ƏSASLI HİDROGELLƏR İLƏ DOKSOSİKLİNİN SULU MƏHLULDAN ADSORBATİV AYRILMASI 

Şəbnəm Əlizadə

PİLOTSUZ UÇUŞ APARATLARIN TƏTBİQİ SAHƏLƏRİ 

Elvin Seyfullayev

BORU İLƏ NƏQLİN VACİBLİYİ, BORUNUN BETON ÖRTÜKLƏ AĞIRLAŞDIRILMASI VƏ İZOLYASİYA TƏDBİRLƏRİ, BORU KƏMƏRİNİN TİKİNTİSİ ZAMANI İSTİFADƏ EDİLƏN QAYNAQ ÜSULLARI 

Bənövşə Vəliyeva

Cihazqayırma istehsalatında tətbiq olunan sənaye robotlarının intellektual diaqnostika sisteminin quruluşunun yaradılması və təhlili 

Fariz Qafarov, Elnarə Səlimova, Aybəniz Əmirova

VİBRASİYA PROSESLƏRİ VƏ ONLARIN QÜSURLARLA ƏLAQƏSİ 

Натаван Ибрагимова

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Published: 22.01.2022